ثبت نام در ایده بازار
[ برگشت به فرم ]
نخستین ایده بازار ملی تخصصی با محوریت زیست شناسی سامانه ها و بیوانفورماتیک
- .......
1 نام و نام خانوادگی
2 آدرس ایمیل
3 شماره تماس و محل سکونت
4 مقطع تحصیلی
5 عنوان ایده
6 شرح ایده
به طور مختصر ایده خود را توضیح دهید و کاربرد آن را ذکر کنید.
7 الزامات فنی ایده
به طور مختصر پیچیدگی فنی ایده خود را توضیح دهید.
8 محصول مشابه
آیا محصول حاصل از ایده شما دارای مشابه داخلی یا خارجی می باشد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بله
خیر
9 مزیت رقابتی
در صورت داشتن محصول مشابه مزیت رقابتی آن را توضیح دهید؟
10 بازار هدف
بازار هدف خود را به صورت بسیار مختصر معرفی کنید.
11 توجیه اقتصادی
آیا ایده شما توجیه اقتصادی دارد؟به طور مختصر توضیح دهید.
12 فردی یا گروهی
ایده مربوط به یک فرد می باشد یا تیم؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
فردی
گروهی
13 اعضای تیم
در صورت گروهی بودن، نام و نام خانوادگی اعضای تیم را وارد کنید