ثبت نام در کارگاه ها
[ برگشت به فرم ]
کارگاه‌های علمی آموزشی چهارمین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران
- .......
1 نام و نام خانوادگی
2 میزان تحصیلات
3 نشانی رایانامه (ایمیل)
4 شماره تماس
5 دانشگاه محل تحصیل
6 کارگاه های انتخابی
 در انتخاب بیش از یک کارگاه دقت شود که تداخل زمانی وجود نداشته باشد.
 آنالیز پروتئومیکس
 استفاده از رویکرد مهندسی متابولیک سامانه‌ها در تولید پروتئین نوترکیب
 آنالیز و مدلسازی شبکه های زیستی
 فارماکولوژی سیستمی و توسعه دارو
7 فیش واریزی
فیش مربوط به پرداخت هزینه کارگاه مربوطه در این قسمت آپلود شود.
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
8 آدرس