چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران- اخبار کنفرانس
برگزاری مجازی کنفرانس زیست شناسی سامانه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/25 | 
براساس همفکری صورت گرفته توسط اعضای محترم کمیته علمی و کمیته اجرایی کنفرانس تصمیم براین گرفته شد که این رویداد به صورت مجازی  در تاریخ ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰برگزار گردد. متعاقبا لینک همایش از طریق راههای ارتباطی در اختیار شرکت کنندگان محترم قرار خواهد گرفت.براساس همفکری صورت گرفته توسط اعضای کمیته علمی و کمیته اجرایی کنفرانس تصمیم براین گرفته شد که کنفرانس به صورت مجازی  در تاریخ ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰برگزار گردد. متعاقبا لینک همایش از طریق راههای ارتباطی در اختیار شرکت کنندگان محترم قرار خواهد گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران:
http://icsb2021.nigeb.ac.ir/find.php?item=1.55.46.fa
برگشت به اصل مطلب