چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران- اخبار کنفرانس
لینک شرکت در کنفرانس مجازی زیست شناسی سامانه های ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/27 | 
شرکت کنندگان محترم میتواندد، برای حضور  در کنفرانس مجازی وارد لینک  https://www.skyroom.online/ch/nigeb/icsb۲۰۲۱   شده و  پس از ثبت نام و نام خانوادگی به عنوان میهمان وارد گردند.
نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران:
http://icsb2021.nigeb.ac.ir/find.php?item=1.55.49.fa
برگشت به اصل مطلب