چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران- امتیاز بازآموزی
امتیاز بازآموزی امتیاز بازآموزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/27 | 
مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانان کنفرانس زیست شناسی سامانه ­های ایران مورخ ۲۸و ۲۹ اردیبهشت ماه
 
نام رشته مقطع کد رشته امتیاز
زیست ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ دﮐﺘرا ۱۹۱۲۲ ۶
زیست ﻓﻨﺎوری ﭘﺰﺷﮑﯽ (ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺰﺷﮑﯽ) دﮐﺘرا ۱۹۴۲ ۶
زیست ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای دﮐﺘرا ۱۹۱۲۶ ۶
زیست ﻓﻨﺎوری ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد ۱۴۲۶۵ ۶
زیست ﺷﻨﺎﺳﯽ-ژﻧﺘﯿﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد ۱۴۱۳۹ ۶
زیست ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد ۱۴۱۳۴ ۶
زیست شناسی-بیوفیزیک کارشناسی ارشد ۱۴۱۳۶ ۶
زیست شناسی-علوم گیاهی کارشناسی ارشد ۱۴۱۳۷ ۶
زیست شناسی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد ۱۴۱۶۴ ۶
زیست شناسی-علوم جانوری ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارشد ۱۴۱۳۵ ۶
زیست فناوری میکروبی کارشناسی ارشد ۱۴۱۳۲ ۶
زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی ۱۱۵۸ ۶
زیست شناسی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ۱۱۵۴ ۶
ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ دﮐﺘرا ۱۹۹۰ ۳
ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ (ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ) دﮐﺘرا ۱۹۲۲ ۳
ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد ۱۴۴۷ ۳

 
نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران:
http://icsb2021.nigeb.ac.ir/find.php?item=1.96.31.fa
برگشت به اصل مطلب