چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران- امتیاز بازآموزی
امتیاز بازآموزی امتیاز بازآموزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/27 | 
به نام خدا
مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانان کنفرانس زیست شناسی سامانه ­های ایران مورخ 6 و 7 اسفندماه
نام رشته مقطع کد رشته امتیاز
زیست ﻓﻨﺎوری ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد 14265 9.75
پزشکی مولکولی دﮐﺘرا 1950 9.75
زیست ﻓﻨﺎوری ﭘﺰﺷﮑﯽ (ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺰﺷﮑﯽ) دﮐﺘرا 1942 9.75
ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد 1426 9.75
زیست ﺷﻨﺎﺳﯽ-ژﻧﺘﯿﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد 14139 9.75
زیست ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد 14134 9.75
زیست ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ دﮐﺘرا 19122 9.75
زیست شناسی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 1154 9.75
زیست شناسی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد 14164 9.75
زیست ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 1158 9.75
زیست ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای دﮐﺘرا 19126 9.75
ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ دﮐﺘرا 1990 7
ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد 1447 7
ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ (ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ) دﮐﺘرا 1922 7
 

 
نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران:
http://icsb2020.nigeb.ac.ir/find.php?item=1.96.31.fa
برگشت به اصل مطلب